STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

30.05.2018 r.


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Inspektor Ochrony Danych Sylwia Rudyk 80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2,
tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: iod@straz.gda.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku (84-300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37, tel. 59 8633 311, fax. 59 8631 599, e-mail: sekretariat.lebork@straz.gda.pl.).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251        Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą          zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia,            mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców      obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane                  wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub        
      ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193                       
    Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna           
     Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie        podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu              decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.