STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY 
 

   ZADANIA I KOMPETENCJE KOMENDANTA


W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu lęborskiego, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku jest Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
W stosunku do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku organem wyższego stopnia jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 
     Zadania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku:

1)      kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

2)      organizowanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej,

3)      organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

4)      dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

5)      kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych
i  humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,

6)      analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

7)      organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,

8)      współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony
w gminie,

9)      współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych,

10)  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

11)  opracowywanie planów ratowniczych dla obszaru powiatu,

12)  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

13)  wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

14)  wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

15)  organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,

16)  szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,

17)  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu,

18)  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

19)  współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,

20)  przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu,
pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 

       Kompetencje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku:
 

1.         Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów
przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

  1)  nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie;

 2)  wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

         Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają natychmiastowemu  wykonaniu.

2.         Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku wykonując zadania i kompetencje Państwowej
Straży Pożarnej na obszarze powiatu lęborskiego:

1)   zajmuje stanowisko w sprawie przekazania do użytku obiektów budowlanych,

2)   opiniuje obiekty pod względem spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej,
w których planowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży,

3)   uzgadnia plany operacyjno – ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,

4)   uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,

5)   opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.