STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

30.05.2018 r.


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Inspektor Ochrony Danych Sylwia Rudyk 80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2,
tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: iod@straz.gda.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku (84-300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37, tel. 59 8633 311, fax. 59 8631 599, e-mail: sekretariat.lebork@straz.gda.pl.).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251        Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą          zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia,            mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców      obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane                  wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub        
      ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193                       
    Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna           
     Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie        podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu              decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku


[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 84 – 300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37,
korespondencji e – mail: sekretariat.lebork@straz.gda.pl,
telefonicznie / fax: tel.59 8633 311, fax 59 831 599

W Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: iod@straz.gda.pl).

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Lęborku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
   - klauzula informacyjna
   - zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
   - odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP
Załączniki:
 
 pdf1_KLAUZULA_INFORMACYJNA_zgłoszenia i działania ratownicze.pdf    
 pdf2_KLAUZULA_INFORMACYJNA_monitoring wizyjny.pdf    
 pdf3_KLAUZULA_INFORMACYJNA_korespondencja, kontrahenci.pdf    
 pdf4_KLAUZULA_INFORMACYJNA_prowadzenia_czynnosci_kontrolno-1.pdf    
 pdf5_KLAUZULA_INFORMACYJNA_rzeczoznawcy.pdf    
 pdf6_KLAUZULA_INFORMACYJNA_ZDR i ZZR (2).pdf    
 pdf7_KLAUZULA_INFORMACYJNA_FSocjal.pdf    
 pdf8_KLAUZULA_INFORMACYJNA_nabór.pdf    
 pdf9_KLAUZULA_INFORMACYJNA_szkolenia.pdf    
 pdf10_KLAUZULA_INFORMACYJNA_zamowienia publiczne.pdf    
 pdf11_KLAUZULA_INFORMACYJNA_odbiory.pdf   
 pdf12_KLAUZULA_INFORMACYJNA_konkursy i szkolenia.pdf    
 pdf13_KLAUZULA_INFORMACYJNA_zawody sportowe.pdf    
 pdf14_KLAUZULA_INFORMACYJNA_gospodarka transportowa.pdf    
 pdf15_KLAUZULA_INFORMACYJNA_postepowania administracyjne.pdf
      16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
      pdf - klauzula informacyjna
      pdf - zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
     pdf - 
odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP