STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY

 
 

   WYDZIAŁY

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
 

p.o. Zastępca Dowódcy JRG - mł. kpt. Ireneusz Bulczak

telefon: 0-59/ 863 33 11, 0-59/ 863 33 66 wew. 44


e-mail: jrg.lebork@straz.gda.pl

Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

 1.    W zakresie działań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

1)        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń;

2)    dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych;

3)   wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)        wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5)        przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6)        współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział
w ćwiczeniach na obiektach;

8)        realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

9)        udział w aktualizacji:

a)    stanu gotowości operacyjnej,

b)   procedur ratowniczych,

c)    dokumentacji operacyjnej;

10)  udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczo – gaśniczych.

 2.    W zakresie spraw szkoleniowych:

1)        planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSR-G na obszarze powiatu;

2)        prowadzenie doskonalenia zawodowego;

3)        organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

4)        inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze powiatu;

5)        organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.