STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
 
 

   WYDZIAŁY

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych


Główny Księgowy - Maria Solecka

telefon: 0-59/ 863 33 11, 0-59/ 863 33 66 wew. 40

fax: 0-59/ 863 15 99

e-mail: pf.lebork@straz.gda.pl

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansowych należy w szczególności:

1)        sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)        prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)        opracowywanie projektów budżetu;

4)        prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)   zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)   zapewnieniu terminowego ściągania należności;

5)        analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących
w dyspozycji komendy powiatowej;

6)        prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

7)        nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

8)        prowadzenie indywidualnych kart przychodów.