STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY 
 

   WYDZIAŁY

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich

Stażysta - str. Kamila Reclaf

telefon: 0-59/ 863 33 11, 0-59/ 863 33 66 wew. 36

fax: 0-59/ 863 15 99

e-mail: pt.lebork@straz.gda.pl


 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1.    W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

1)   administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji
i remontów w tym zakresie;

2)     opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)  prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

4)   dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)   zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6)        prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej;

7)        prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)        likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)   sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

10)    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

11)    systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych
i neutralizatorów i ustalenie z Wydziałem Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczym priorytetów w tym zakresie;

12)    realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych
i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13)    ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.