STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
 
 

   WYDZIAŁY

Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy  

Starszy specjalista - kpt. Piotr Kobiela

Starszy technik - mł. ogn. Adam Boguń

telefon: 0-59/ 863 33 11, 0-59/ 863 33 66 wew. 35
fax: 0-59/ 863 15 99

e-mail: pz.lebork@straz.gda.pl - pion rozpoznawczy
pr.lebork@straz.gda.pl - pion operacyjny
 

Zadania Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego:

 1.   W zakresie spraw operacyjnych:

1)  analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych;

2)        opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)        przyjmowanie przez Powiatowe Stanowisko Kierowania zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych
i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)   koordynacja przez Powiatowe Stanowisko Kierowania działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)     przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;

6)   analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSR-G oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)   zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Stanowiskiem Kierowania Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

8)        sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)        współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSR-G, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)  przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G;

15)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-G na obszarze działania;

16)  nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;http://www.straz.gov.pl/

17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo - gaśniczych.

2.    W zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych:

1)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych;

2)        nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

3)  współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

4)        inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

5)        opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

6) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

7)        opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

8)        analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

9)        opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów oraz imprez masowych;

10)    organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

11) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

12)    przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

13)    przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu
do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

14)    wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami);

15)    wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

16)  nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową.

3.    W zakresie informatyki:

1)  analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

2)   zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSR-G oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

4)        współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5)        planowanie i wdrażanie w jednostkach KSR-G nowoczesnych technik informatycznych;

6)        sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7)        wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8)  systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

9)        realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10)    administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11)    utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

12)  administrowanie i nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną

 Zadania z zakresu BHP, ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych wykonywane są w ramach Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego a osoba, która je realizuje, podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi powiatowemu.