STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
 
 

   WYDZIAŁY

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
 

Referent - Joanna Szymikowska

telefon: 0-59/ 863 33 11, 0-59/ 863 33 66 wew. 32

fax: 0-59/ 863 15 99

e-mail: po.lebork@straz.gda.pl

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należy w szczególności:

1.    W zakresie spraw organizacyjnych:

1)        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)        organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)        opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych komendanta powiatowego;

4)        prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)        prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6)        organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)        organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

8)        przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

9)        opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

10)    organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i JRG;

11)    realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
i wniosków dla komendy powiatowej;

12)    prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.

13)    przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
w komendzie powiatowej w tym Dowódców JRG;

14)    opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
w komendzie powiatowej;

15)    opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

16)    ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej.

2.    W zakresie spraw finansowych:

1)    prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac).