STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY 


2016 ROK


Nr sprawy PT.2370.02.16                                                                                                                                                     Lębork  2 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Informuję, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku przystępuje do wyboru wykonawcy udzielenia zamówienia publicznego na modernizację ogrodzenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 I. Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37, 84-300 Lębork
woj. pomorskie, tel. 59 863 33 11, 59 863 33 66 fax. 59 863 15 99

II. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.strazpozarnalebork.pl/

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z modernizacją ogrodzenia na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku zgodnie z załączonym opisem stanowiącym załącniki do oferty, pkt X.

IV. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2016 roku.

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 Osoba udzielająca szczegółowych informacji o zamówieniu: st. sekc. Adam Boguń, tel. 59 863 33 11 w.36, email:. pt.lebork@straz.gda.pl

 
VI. Miejsce i termin składania ofert.

 Termin składania ofert  do dnia 9.09.2016 r. do godz. 900, na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, 84 – 300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37 pokój nr 101 – Sekretariat lub na adres e-mail sekretariat.lebork@straz.gda.pl bądź też przesłać drogą pocztową.

 
VII. Warunki płatności.

Termin płatności wynosi do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury na konto w niej wskazane. Za termin zapłaty za fakturę przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 
VIII. Kryterium oceny ofert.

 Kryterium oceny ofert stanowi – cena 100% (cena ryczałtowa).

 
IX. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

X. Załączniki do niniejszego zapytania:

1. Opis wykonania płotu, bramy i furtki.

2. Opis wykonania ogrodzenia panelowego.

3. Rysunek poglądowy wykonania ogrodzenia od strony wjazdu ul. Stryjewskiego PKP.

4. Przedmiar robót na wykonanie fundamentu od strony PKP.

5. Formularz ofertowy na wykonanie ogrodzenia panelowego

6. Wzór umowy

  
  KOMENDANT POWIATOWY
   PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
                           w   Lęborku

            (-)   st. bryg. Jan Drozd

Wzór umowy


                                                                                                                                Lębork, dnia 07 czerwca 2016 roku

                      
                                                                                                                                     Lębork, dnia 25 maja 2016 roku         
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II
                         
                                                                                                                                      Lębork, dnia 23 maja 2016 roku         
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


                                                                                                                                 Lębork, dnia 23 maja 2016 roku      

  PT.2370.1.1.2016

WYKONAWCY

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym


Dotyczy: Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Modernizacja placów manewrowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku”.

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku działając zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz 2164) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 121540 – 2016 z dnia 13 maja 2016 roku, na stronie internetowej www.strazpozarnalebork.pl w zakładce Zamówienia Publiczne oraz na stronie BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

 
Zmianie podlega załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

 Powyższa zmiana specyfikacji nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,
w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Lębork, dnia 13 maja 2016 r. 

Nr sprawy PT.2370.01.16                                                                                              

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- roboty budowlane

(Internet)

data zamieszczenia: 13.05.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37, 84-300, Lębork
woj. pomorskie, tel. 59 863 33 11, 59 863 33 66 fax. 59 863 15 99

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.strazpozarnalebork.pl/
http://78n31crtll.bip.gov.pl/

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37. Roboty polegają na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC, wykonanie studzienek drenarskich z kręgów betonowych oraz studzienek z karbowanych rur, montaż separatora i osadnika. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie nowej nawierzchni terenu, tj. rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszyw następnie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 14 października 2016 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca  musi przedłożyć  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku. 

2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawcy wykażą się, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 robót budowlanych o wartości min. 300 tyś zł za każdą odpowiadających swym rodzajem zamawianym pracom. Udokumentuje to kserokopiami dokonania odbioru robót lub referencjami od Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku. 

         3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni  warunek za spełniony, gdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie oddelegują do wykonania przedmiotu zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci  instalacji sanitarnych. Ocena będzie dokonana na podstawie formuły „spełnia” – „nie spełnia”.  Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku. 

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku. 

5) Inne warunki:

1. Aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-, wystawionych  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.  Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku. 

 2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku. 

 3. Parafowany wzór umowy (na każdej ze stron) załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 4. Podpisane oświadczenie załącznik nr 4 do SIWZ stanowiące, że Wykonawca nie podlega   wykluczeniu z postępowania zgodnie z art.24 ust.1 i 2  Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.). Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

6. Podpisane oświadczenia w załączniku nr 2 do SIWZ w punktach 12,13,14,15 przez osobę uprawnioną. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

VIII. Informacje na temat wadium.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena – 98 pkt.

Okres gwarancji – 2 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert  do dnia 31.05.2016 r. do godz. 900, na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, 84 – 300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37 pokój nr 101 – Sekretariat.

XI. Termin związania ofertą.

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII.    Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 XIV.                 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6i 7 lub art. 134, ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

2) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 


KOSZTORYS OFERTOWY ODWODNIENIE

Projekt, Specyfikacje, Rzuty

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ), Załączniki


Szczegółowe informacje na temat postępowań w trybie zamówień publicznych znajdują się również na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP w Lęborku:

http://78n31crtll.bip.gov.pl/publiccontracts/view/4080